Europees en internationaal beleid

Ook voorbij de Nederlandse grenzen blijft aandacht voor LHBTI- en gendergelijkheid belangrijk. De rechten en positie van vrouwen en LHBTI-personen staan binnen en buiten Europa onder groeiende druk. Gelijke rechten van vrouwen, meisjes en LHBTI-personen worden door verschillende – Europese – landen openlijk aangevallen en dat is zeer zorgelijk. Deze landen proberen hard bevochten verworvenheden af te zwakken of in het geheel te negeren binnen hun landsgrenzen maar óók in internationaal verband. Het kabinet heeft zich de afgelopen periode internationaal ingezet voor rechten van vrouwen en meisjes en gelijke rechten van LHBTI-personen. Binnen de EU heeft die inzet er onder andere toe geleid dat het kabinet sinds eind 2020 een rode lijn hanteert waarbij verwatering of verwijdering van reeds lang geaccepteerde gender en LHBTI-terminologie uit Europese teksten niet meer getolereerd zal worden. De bredere inzet van Nederland op gender- en LHBTI gelijkheid heeft in de afgelopen jaren onder andere bijgedragen aan de realisatie van een Europese genderstrategie en de allereerste Europese LHBTIQ-strategie. Dit zijn belangrijke stappen om de rechten van vrouwen en LHBTI[8] personen en binnen én buiten de Europese Unie te beschermen.

Andere belangrijke stappen en resultaten van onze inzet zijn:

  • Samen met gelijkgestemde Europese collega’s heb ik de noodzakelijke steun geboden aan de Europese lhbti-netwerkorganisaties[9]. Ook is op initiatief van Nederland ervoor gezorgd dat er uitwisseling plaats kan vinden van goede wetgevings- en praktijkvoorbeelden. Activiteiten van deze Europese netwerken richten zich vooral op lotgenotencontact, deskundigheidsbevordering en voorlichting.
  • Het door de Nederlandse overheid opgerichte Europese LHBTI Focal Points Netwerk is per 2020 ingebed bij de SOGI-Unit[10] van de Raad van Europa. Dat is een prachtig resultaat waar ik heel blij mee ben.
  • Het progressieve geluid in de political declaration en conclusions van de Commission on the Status of Women van de VN (CSW) is ondanks stevig verzet toch behouden. De conservatieve lidstaten vormen een steeds sterkere dreiging op verworvenheden en stemmen steeds nauwer met elkaar hun offensieven af. De inzet van Nederland (als onderdeel van de EU blok) in de CSW was de afgelopen jaren daarom gericht op behoud van eerder overeengekomen teksten omdat deze teksten vrij progressief waren.

Uitdagingen voor de toekomst:

  • Het is aan Nederland om samen met gelijkgestemde lidstaten de drijvende kracht te blijven achter de verdediging van de EU-kernwaarden gendergelijkheid en LHBTI-acceptatie. Nederland zal er samen met deze lidstaten op moeten inzetten dat de Europese Commissie de ambities die zij verwoordt in de strategieën ook vertaalt een concrete daden.

[8] Het kabinet hanteert op dit moment in haar beleid de afkorting LHBTI. Het kabinetsbeleid is gericht op het bevorderen van gelijke rechten van personen die een andere behandeling ondervinden op basis van hun (1) seksuele oriëntatie, (2) genderidentiteit of (3) seksuele kenmerken. De Q staat voor Queer en is een woord dat andere seksuele en genderidentiteiten beschrijft dan hetero en cisgender. Het kabinetsbeleid dat zich richt op gelijke rechten voor LHBTI-personen is derhalve ook op Queer personen gericht.
[9] ILGA-Europe, IGLYO, TGEU en Wo=men.
[10] Seksuele oriëntatie en genderidentiteit unit

Meer weten