Gelijk loon

“De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner.”

Hoewel over langere tijd bezien het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen afneemt verdienen vrouwen per uur gemiddeld nog steeds minder dan mannen, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Deels is dit te verklaren door verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, zoals verschil in functieniveau, sector en werkervaring. Het resterende gecorrigeerde verschil geeft een voorzichtige indicatie van het bestaan van ongelijk loon voor gelijkwaardige arbeid, maar vormt hiervoor geen bewijs. Ook de laatste cijfers laten zien dat het loonverschil tussen mannen en vrouwen een hardnekkig probleem blijft dat slechts langzaam verbetert.

De afgelopen jaren is vanuit OCW en SZW als volgt ingezet op het verkleinen van het loonverschil:

  • Eind 2019 is de door OCW gesubsidieerde campagne van WOMEN Inc. om vrouwen en werkgevers bewust te maken van de loonkloof afgerond. Hieronder vielen ook de campagne #15procent minder en de Gelijk Loon Check waarmee werkgevers op een eenvoudige manier kunnen meten of er een loonkloof is binnen hun organisatie.
  • De staatssecretaris van SZW heeft, mede namens BZK en OCW, een tweede voortgangsrapportage van het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. In aanvulling op het actieplan staan hierin o.a. de volgende maatregelen beschreven:
    • De Stichting van de Arbeid heeft de digitale handreiking Gelijke beloning voor mannen en vrouwen gepubliceerd. Met deze handreiking biedt de Stichting handvatten en achtergrondinformatie aan (middel)grote bedrijven, kleine bedrijven, medezeggenschapsraden en individuele werknemers in het bedrijfsleven. Ook de NVP-Sollicitatiecode draagt bij aan het dichten van de loonkloof en is gericht op het voorkomen van (vaak onbedoelde) arbeidsmarktdiscriminatie en het verkleinen van beloningsverschillen.

De monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2018 is in november 2020 door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerd. Het ongecorrigeerd loonverschil tussen mannen en vrouwen is zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid in 2018 gelijk gebleven ten opzichte van 2016: 19 procent in het bedrijfsleven en respectievelijk 8 procent bij de overheid. Het verkleinen van de loonkloof gaat niet snel genoeg. Ook in de toekomst zal verder moeten worden ingezet op het terugdringen van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen.

  • Het in beeld brengen van de loonverschillen, oftewel loontransparantie, kan bijdragen aan bewustwording bij bedrijven, organisaties en werknemers, en op maatschappelijk en organisatieniveau hierover het gesprek op gang brengen. Het ministerie van SZW verkent aanvullende mogelijke maatregelen ter bevordering hiervan.
  • Op 5 oktober jl. is het (aangepast) initiatiefvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen verstuurd naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel gaat onder andere over loontransparantie. Op het moment dat het wetsvoorstel plenair wordt behandeld in de Tweede Kamer neemt het kabinet hierover een standpunt in.
  • De infrastructuur, die op wordt gezet in het verlengde van het SER-advies ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’, kan bijvoorbeeld in de toekomst mede inzicht gaan bieden in de mate van gelijke beloning van mannen en vrouwen.
  • De Europese Commissie heeft aangekondigd een richtlijnvoorstel te presenteren op het gebied van loontransparantie. In maart 2020 heeft de Europese Commissie een consultatie gestart voor lidstaten over loontransparantie. Het is nog niet bekend hoe dit voorstel er inhoudelijk uit zal zien en wanneer de Europese Commissie dit voorstel zal publiceren.

Meer weten