Gelijke behandeling

“Iedereen is gelijkwaardig.”

Ieder mens dient gelijkwaardig behandeld te worden. Daarom heb ik afgelopen kabinetsperiode ingezet op het bevorderen van juridische en feitelijke gelijkheid van mannen, vrouwen en LHBTI-personen. Dit heb ik gedaan door bewustwording te vergroten bij zaken die nu al belangrijk voor ons zijn, zoals bijvoorbeeld onnodige sekseregistratie, maar ook zaken die waarschijnlijk in de toekomst steeds belangrijker zullen worden, zoals de relatie tussen kunstmatige intelligentie en gender. Hierover is het volgende te melden:

Gelijke behandeling

Kunstmatige Intelligentie

  • Steeds meer bedrijven en organisaties maken gebruik van, of oriënteren zich op, kunstmatige intelligentie, oftewel AI-toepassingen. Om ongelijkheid door AI-toepassingen in werving en selectieprocessen tegen te gaan, heb ik samen met BZK en inspectie SZW een anti-discriminatie hackathon georganiseerd. Momenteel wordt samen met BZK bezien hoe de oplossingen die uit deze hackathon zijn gerold, doorontwikkeld kunnen worden.
  • Ook in EU-verband worden actief kennis en ervaringen uitgewisseld op het gebied van AI en gender. Tijdens de Mutual Learning Programme in Gender Equality is de hackathon als goed voorbeeld gedeeld.
  • AI biedt kansen om ongelijkheid te verminderen, mits er bij de ontwikkeling en toepassing oog is voor bestaande stereotypen en vooroordelen. Daarom ondersteunt het kabinet een verkennend onderzoek door WOMEN Inc. naar risico’s en kansen van kunstmatige intelligentie voor gelijke behandeling van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ook in de toekomst is het noodzakelijk om de risico’s van AI voor gendergelijkheid in de gaten te houden.

Onnodige sekseregistratie

  • In de Kamerbrief onnodige sekseregistratie en de voortgangsbrief heb ik samen met mijn collega’s van J&V en BZK informatie gegeven over het afwegingskader en de toolbox onnodige sekseregistratie. Met het afwegingskader en de toolbox kunnen organisaties in de praktijk aan de slag met het beperken van onnodige sekseregistratie.
  • Daarnaast zijn wij in de voortgangsbrief ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek van BZK over de vermelding van het geslacht op paspoorten en identiteitskaarten en de gevolgen van gender-neutrale registratie. Het kabinet is nu voornemens het geslacht op identiteitskaarten met ingang van 2024/2025 te laten vervallen.

[6] Deze wet betreft onder meer de verhoging van de strafmaxima voor het delict aanzetten tot geweld, haat en discriminatie.

Meer weten