Icoon Kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen

“LHBTI-personen voelen zich thuis in eigen (religieuze en culturele) kring”

De kracht van de verschillende hier genoemde groepen en gemeenschappen is groot, maar zij hebben te maken met een opeenstapeling van kenmerken die hun positie kwetsbaar maakt. Het is vaak vooral het achterblijven van de sociale acceptatie bij anderen dat deze groepen raakt. Ik streef ernaar dat alle LHBTI-personen[9] zich thuis voelen in eigen (religieuze en culturele) kring.

Om op bovenstaande voortgang te boeken, zijn verschillende maatregelen nodig. Hierover is het volgende te melden:

Transgender personen[10]

 • Binnen de alliantie Gedeelde Trots, GedeeBinnen de alliantie Gedeelde Trots, Gedeeld Geluk werkt Transgendernetwerk Nederland (TNN) aan de sociale veiligheid en sociale acceptatie van transgenderpersonen, bijvoorbeeld door middel van e-learning voor de jeugdzorg, voorlichting voor scholen, een meldpunt discriminatie en een instructievideo voor politiemedewerkers.
 • Daarnaast ondersteun ik het project van TNN en Transwerk Nederland gericht op coaching en werkplekbegeleiding voor transgender personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.                                                                                                                                                                                         
 • Verder laat ik dit jaar een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om de arbeidsmarktpositie van transgender personen te verbeteren.
 • Ook ben ik met het SCP in gesprek om te bezien of zij, eventueel samen met de universiteit van Gent, vragen naar genderidentiteit beter kunnen meenemen in bevolkingsonderzoeken. In het LHBT jongerenonderzoek van het SCP dat dit voorjaar uitkomt is voor het eerst specifiek aandacht voor transgender jongeren. Daarnaast zullen in de nieuwe monitor Sociale Veiligheid op scholen transgender leerlingen worden betrokken. Hiertoe zal worden samengewerkt met de contactgroep Genderkind en Ouders van de patiëntenorganisatie Transvisie.

Intersekse personen[11]

 • Er wordt dit jaar een nulmeting gedaan naar de sociale acceptatie van intersekse personen, het eindrapport verwacht ik in december 2020.
 • Daarnaast heb ik eind april de resultaten van het project storytelling over de ervaringen van ouders van intersekse kinderen ontvangen.
 • Verder hebben de minister van Medische Zorg en Sport en ik de opdracht gegeven aan ZonMw om te komen tot een verkenning naar een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard intersekse/DSD.
 • En naar aanleiding van de motie Bergkamp/van den Hul zal ik onderzoek laten doen naar de prevalentie van medisch ingrijpen bij (jonge) intersekse kinderen.

Bi+

 • Ik verstrek de aankomende drie jaar subsidie aan “Bi+ Nederland”. Zij zetten zich in voor een bi-inclusieve samenleving via gemeenschapsvorming, onderzoek en lobby.

Levensbeschouwelijke kringen

 • Ik blijf mij inzetten voor de acceptatie van LHBTI’s in levensbeschouwelijke kringen. Zo blijf ik de activiteiten van de christelijke alliantie LCC+ ondersteunen.
 • Daarnaast ondersteun ik een aantal Regenbooggemeenten (Dordrecht en Zwolle) in de Biblebelt bij een regionale aanpak om LHBTI in levensbeschouwelijke kringen bespreekbaar te maken.
Depressieve klachten biseksuele personen. In 2018 had 18% van biseksuele personen maken met depressieve klachten. Onder heteroseksuelen lag dit percentage op 8%. Deze cijfers komen uit de LHBT-monitor die het SCP in 2018 publiceerde. Discriminatie van en geweld tegen transgender personen. Ruim 40% van de transgender personen ervaart discriminatie op de werkvloer en tijdens het zoeken naar werk. Daarnaast zijn transgender personen zijn 2 tot 7 keer vaker slachtoffer van geweld. Deze cijfers komen respectievelijk uit het rapport ‘Overal op de hoede’ dat TNN in 2018 publiceerde en de LHBT-monitor 2018 van het SCP.

[9] LHBTI-personen: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen.
[10] Personen bij wie de sekse (geslacht) niet overeenkomt met de genderidentiteit
[11] Personen met geslachtskenmerken die buiten de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen