Iconen 06

Sociale Veiligheid

“Alle mensen voelen zich (sociaal) veilig[5]

Het kabinet blijft ernaar streven dat alle mensen zich veilig voelen en de ruimte krijgen om te worden wie ze willen zijn. Hierop is vooruitgang geboekt, maar voor sommige groepen is het nog steeds geen vanzelfsprekendheid.

De ontwikkelingen in de Nederlands samenleving laten een tegenstrijdigheid zien. Enerzijds blijkt er een hele lichte stijging van de acceptatie  van seksuele en genderdiversiteit te zijn. Anderzijds laten met name de felle discussies rondom mannelijkheid en vrouwelijkheid in sommige groepen in de samenleving zeer traditionele opvattingen zien. Deze opvattingen spelen ook een onderliggende rol bij gendergerelateerd geweld[6]. Op dit punt lijkt in Nederland en zeker in Oost-Europa soms sprake van polarisatie en botsing van waarden. De opkomst van orthodoxe en conservatieve opvattingen in Europa en in eigen land zijn zowel voor vrouwen als lhbti-personen[7] een mogelijke belemmering voor verdere emancipatie. Ook de coronacrisis kan een negatief effect hebben op de emancipatie van sommige van deze groepen. Zo is de verwachting dat huiselijk geweld, waar voornamelijk vrouwen en kinderen slachtoffer van worden, zal toenemen tijdens deze crisis[8].

Hieronder beschrijf ik de voortgang op het thema ‘sociale veiligheid’ vanuit de indeling: kwetsbare groepen, lokale aanpak en gendergerelateerd geweld. Ook de voortgang van de preventieve maatregelen uit het Actieplan Veiligheid LHBTI dat de minister van Justitie en Veiligheid op 2 april 2019 mede namens mij naar de Kamer stuurde, kunt u in dit hoofdstuk vinden.


[5] Sociale veiligheid betekent dat iemand zich beschermd voelt tegen bedreiging van anderen in de openbare ruimte (zoals op straat, school e.d.).
[6] Gendergerelateerd geweld, in het emancipatiebeleid ook als synoniem gebruikt voor ‘geweld tegen vrouwen’, is een verzamelterm voor verschillende vormen van geweld die geworteld zijn in de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en in stereotiepe opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn huiselijk geweld, seksueel geweld, seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.
[7] LHBTI-personen: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen.
[8] In verschillende landen krijgen instanties signalen dat het aantal slachtoffers van huiselijk geweld door de coronamaatregelen toeneemt. In Nederland is tot nu toe geen toename van het aantal gevallen van huiselijk geweld zichtbaar in de cijfers. Er zijn wel extra maatregelen genomen om slachtoffers die in een onveilige thuissituatie zitten te helpen. Zo is er een campagne gelanceerd die oproept om vermoedens van huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis, kunnen slachtoffers zich melden bij apotheken (met codewoord Masker 19) en wordt er gewerkt aan een chatfunctie die laagdrempelig melden mogelijk maakt.