Regenboogpunten regeerakkoord

In het regeerakkoord staat vermeld dat in Nederland iedereen gelijkwaardig is en dat je de vrijheid hebt om te houden van wie je wilt en om zichtbaar jezelf te kunnen zijn. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of zelfs mensen niet veilig zijn, treedt de overheid actief op.

Aan het begin van deze kabinetsperiode sloten acht politieke partijen het regenboog stembusakkoord. In het regeerakkoord zijn diverse regenboogpunten opgenomen en uitgewerkt. Hieronder geef ik per onderdeel een weergave van de opbrengsten.

Gelijke behandeling

 • Aanvulling van artikel 1 van de Grondwet
  • Ook op dit punt zijn mooie stappen gezet. De Tweede Kamer heeft 30 juni jl. ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel Bergkamp c.s. om LHBTI-rechten te verankeren in artikel 1 van de Grondwet. Aan de verboden discriminatiegronden die al in artikel 1 genoemd werden, wordt naast ‘seksuele gerichtheid’ ook ‘handicap’ toegevoegd.
 • Onnodige geslachtsregistratie wordt waar nodig beperkt
  • In de Kamerbrief onnodige sekseregistratie en de voortgangsbrief heb ik samen met mijn collega’s van J&V en BZK informatie gegeven over het afwegingskader en de toolbox onnodige sekseregistratie. Met het afwegingskader en de toolbox kunnen organisaties in de praktijk aan de slag met het beperken van onnodige sekseregistratie.
  • Daarnaast zijn wij in de voortgangsbrief ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek van BZK over de vermelding van het geslacht op paspoorten en identiteitskaarten en de gevolgen van gender-neutrale registratie. Het kabinet is nu voornemens het geslacht op identiteitskaarten met ingang van 2024/2025 te laten vervallen.
  • Ook wordt in de voortgangsbrief ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de vermelding van het geslacht op de geboorteakte en de visie van de minister voor Rechtsbescherming daarop. Van eventuele ontwikkelingen zal verslag worden gedaan in het kader van de voortgangsrapportage wetgevingsprogramma modernisering familierecht.

LHBTI en onderwijs

 • Verbeteren positie LHBTI’s in lerarenopleidingen
  • In 2019 hebben de lerarenopleidingen gezamenlijk de wettelijke bekwaamheidseisen vertaald naar de kennisbases voor de pabo en de tweedegraadslerarenopleidingen. In de herijkte kennisbases (ingegaan per leerjaar 2018 – 2019) zijn seksuele diversiteit en genderdiversiteit expliciet geborgd.
  • Met het lesmateriaal ‘De fijne kneepjes van het vak’ kunnen leerkrachten (in opleiding) pedagogisch vakmanschap ontwikkelen bij het werken aan seksuele integriteit. Het materiaal dat Stichting School & Veiligheid op mijn verzoek ontwikkelde is in eerste instantie bedoeld voor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs, maar is geschikt voor alle sectoren. Ook de universitaire lerarenopleidingen en hogescholen hebben aangegeven de handreiking te kunnen gebruiken.
 • Verbeteren positie LHBTI’s in het MBO
  • De kwalificatie-eisen burgerschap voor het mbo zijn gewijzigd. Nu is voor iedereen duidelijk dat aandacht moet worden besteed aan acceptatie van etnische, religieuze, seksuele en genderdiversiteit.
  • Met betrekking tot de wijziging van de kwalificatie-eisen burgerschap in het mbo heb ik extra middelen beschikbaar gesteld voor de MBO-Raad, zodat zij de scholen kon informeren over de wijziging en over wat er van mbo-scholen wordt verwacht.

Suïcide- en depressiepreventie lhbti-jongeren

Samen met mijn collega van VWS heb ik gewerkt aan de preventie van depressie en suïcide onder lhbti-jongeren.

 • Samen met jongeren is de informatie- en hulpwebsite Iedereenisanders.nl geactualiseerd. De vernieuwde website bevat ook een gedeelte voor ouders. Hier staan tips over hoe ouders het gesprek met hun kind kunnen aangaan en hoe zij hun kind kunnen steunen. Daarnaast zijn masterclasses en online trainingen ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers die met jongeren werken.
 • LHBTI’s hebben een plek gekregen in de landelijke agenda suïcidepreventie (2021-2025) die door VWS is opgesteld. Bij de uitvoering van deze agenda wordt samengewerkt met lhbti-organisaties, bi-culturele- en religieuze organisaties. Ook OCW is betrokken bij deze landelijke agenda.
 • VWS is in samenspraak met OCW en COC in oktober 2019 de jongerencampagne #kweetnie gestart. Deze was gericht op het bespreekbaar maken van twijfels over seksuele oriëntatie of genderidentiteit en verwees jongeren door naar het platform Iedereenisanders.nl. Binnen deze campagne is specifiek aandacht voor religieuze jongeren en voor transgender jongeren. Daarnaast is er aandacht voor de rol van ouders bij het wegnemen van het taboe en de schaamte.

Buitenlandbeleid

 • Binnen de EU is Nederland aangesloten bij het initiatief om een coalitie te vormen tegen de groeiende conservatieve krachten. De coalitie is erop gericht de rechten van LHBTI Europeanen juist verder te brengen. De op 12 november jl. uitgebrachte EU LHBTIQ strategie biedt daarbij een goede leidraad. Het kabinet heeft deze strategie verwelkomd.
 • Samen met gelijkgestemde collega’s heb ik de noodzakelijke steun verbreed aan de Europese lhbti-netwerkorganisaties. Activiteiten van deze Europese netwerken richten zich vooral op lotgenotencontact, deskundigheidsbevordering en voorlichting. Onderdeel hiervan is dat er een meerjarige subsidie voor ILGA Europe en IGLYO (de jongeren organisatie) is toegekend.
 • Het door de Nederlandse overheid opgerichte Europese LHBTI Focal Points Netwerk[12] is op initiatief van OCW en met steun van gelijkgezinde lidstaten per 2020 ingebed bij de SOGI-Unit van de Raad van Europa.

[11] Deze wet betreft onder meer de verhoging van de strafmaxima voor het delict aanzetten tot geweld, haat en discriminatie.
[12] Een intergouvernementeel netwerk dat zich focust op de uitwisseling van praktische en beleidservaringen.

Meer weten