Topvrouwen

“Meer vrouwen werken in topposities.”

Het streven naar diversiteit aan de top is al jaren een doelstelling van het kabinetsbeleid. De afgelopen jaren heeft het kabinet geconstateerd dat de resultaten voor meer diversiteit in de top onomstotelijk en structureel achterblijven bij het gestelde doel. Om daar verandering in te brengen heeft het kabinet deze kabinetsperiode besloten tot stevige maatregelen aan de hand van het door werkgevers en werknemers unaniem gedragen SER-advies ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’ integraal over te nemen. Dit advies beschrijft verschillende maatregelen die effectief zijn om de doorstroom van vrouwen naar de top te stimuleren. Aan de uitvoering van dit advies is de afgelopen periode uitvoering gegeven:

  • Het wetsvoorstel evenwichtige man/vrouw verhouding in de top van bedrijfsleven;
  • Een ondersteunende infrastructuur voor vennootschappen om transparantie te waarborgen;
  • Het advies van Adviesgroep-Vinkenburg voor vergelijkbare regelingen voor de (semi)publieke sector;

Uitdagingen voor de toekomst

  • Afgelopen periode is er gewerkt om te komen tot een meer gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in de top van de zowel de publieke als de private sector.
  • Naar aanleiding van het SER-advies ‘Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling’, is een wetsvoorstel opgesteld dat nu in behandeling is bij de Tweede Kamer. Op basis van het SER-advies wordt verwacht dat deze wet, met ingroeiquotum en door bedrijven zelf opgestelde streefcijfers, zal leiden tot een evenwichtige man/vrouw verhouding in de (sub)top van het bedrijfsleven. Uit de evaluatie – vijf jaar na de looptijd van de wet – zal blijken of de genomen maatregelen daadwerkelijk het gewenste effect hebben gerealiseerd.
  • Het advies van Adviesgroep-Vinkenburg over genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector concludeert dat er grote verschillen bestaan in termen van m/v-vertegenwoordiging in de top tussen sectoren, instellingen en organen in de (semi)publieke sector en adviseert een werkzame mix van beleid en sturingsmechanismen. Een inhoudelijke reactie op het advies en de bijbehorende uitvoering liggen bij een volgend kabinet.
  • Naast het belang van kansengelijkheid voor vrouwen in topfuncties, zal er voor meer diversiteit in de top ook aandacht moeten zijn voor de rol van de kweekvijver. Mede door de ondersteunende infrastructuur van de SER moet er fundamentele vooruitgang kunnen worden geboekt met het transparant maken van een verscheidenheid aan onderwerpen die kunnen bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen en het verbeteren van positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Zo kan de infrastructuur bijvoorbeeld in de toekomst mede inzicht gaan bieden in de mate van gelijke beloning van mannen en vrouwen.

Meer weten