Voorwoord

Uitgangspunt van het emancipatiebeleid van dit kabinet is dat iedereen in Nederland gelijkwaardig is en iedereen de vrijheid heeft om te houden van wie je wilt en om zichtbaar je zelf te kunnen zijn. In deze kabinetsperiode zijn we erin geslaagd om voor veel mensen ongelijkheid, onrecht en ongeluk terug te dringen. Juist voor die groepen mensen die vaak strijd moeten leveren om gehoord, gezien en gewaardeerd te worden is het kabinet er in geslaagd om hier stappen in de goede richting te zetten. Deze stappen hadden we niet kunnen zetten zonder de onvermoeibare inzet van de maatschappelijke organisaties waar we mee samenwerken. Zij verzetten het werk dat zorgt voor echte verandering in de samenleving.

Het regenboogstembusakkoord is in zijn geheel overgenomen in het regeerakkoord van dit kabinet. Alle punten uit het regenboogstembusakkoord zijn uitgevoerd of worden nu verder uitgewerkt. We hebben de positie van LHBTI’s in het onderwijs verbeterd door onder meer de kwalificatie-eisen burgerschap voor het mbo zo te wijzigen dat aandacht moet worden besteed aan de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. Ook hebben we ingezet op het terugdringen van onnodige sekseregistratie. In oktober 2018 kreeg de eerste Nederlander een x in het paspoort. Vanaf 2024/2025 zal er geen geslachtsaanduiding meer vermeld worden op identiteitskaarten. Ook heeft uw Kamer onlangs ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel Bergkamp c.s. om LHBTI-rechten te verankeren in artikel 1 van de Grondwet en zijn de wetsvoorstellen deelgezag en draagmoederschap voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Financiële onafhankelijkheid is één van de speerpunten van het emancipatiebeleid van dit kabinet. Het draagt niet alleen bij aan financiële weerbaarheid en zelfredzaamheid maar geeft vrouwen ook de vrijheid om eigen keuzes te maken in het leven. Het aantal vrouwen dat financieel onafhankelijk is, is toegenomen; van 50% in 2017 tot bijna 53% in 2019. Deze toename is belangrijk. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het verschil met mannen (73%) wordt weliswaar kleiner, maar is nog te groot. Het is nodig dit gat verder te dichten zodat de een gelijkwaardige positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de samenleving kan worden gerealiseerd.

Meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven kan nu echt worden gerealiseerd door de invoering van een quotum voor minimaal een derde vrouwen en mannen in de raden van commissarissen voor Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Daarnaast worden grote vennootschappen verplicht ambitieuze streefcijfers op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de voortgang.  Het wetsvoorstel dat moet gaan zorgen voor deze diversiteit ligt ter behandeling in uw Kamer. Het kabinet geeft met dit wetsvoorstel uitvoering aan het SER-advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling.’

Emancipatie is nooit af. Naast deze uitgelichte speerpunten van dit Kabinet is het ook goed om te zien dat er in de afgelopen jaren steeds meer aandacht is gekomen voor Paarse Vrijdag in het gehele onderwijs, veel steden actief beleid voeren om hun stad veiliger te maken voor vrouwen en dat de krachten in Nederland en Europa gebundeld worden om tegenwicht te bieden aan conservatieven krachten die de rechten van vrouwen en LHBTI opnieuw ter discussie durven te stellen. Emancipatie is nooit af.

In deze brief leest u over deze behaalde resultaten, actuele knelpunten en kansen voor de toekomst op het gebied van emancipatie.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven

Meer weten