Gendergerelateerd geweld

“Niemand is slachtoffer van gendergerelateerd geweld.”

Bij de aanpak van de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld heb ik nauw samengewerkt met mijn collega’s van VWS, JenV en andere departementen. Dit hebben we gedaan samen met diverse organisaties die gendergerelateerd geweld binnen verschillende groepen en op verschillende terreinen aanpakken. De inzet op gendergerelateerd geweld is de afgelopen kabinetsperiode verstevigd[5]. Hierover kan ik het volgende melden:

  • Plegers van gendergerelateerd geweld zijn overwegend mannen. Bij de aanpak van gendergerelateerd geweld is het daarom essentieel om mannen te betrekken, zij zijn namelijk een deel van de oplossing. Een organisatie die zich, met mijn ondersteuning, hiervoor heeft ingezet de afgelopen periode is Emancipator.
  • Daarnaast heb ik de alliantie Act4Respect ondersteund. Deze alliantie zet zich samen met jongeren en professionals in voor gelijkwaardige relaties tussen jonge vrouwen en mannen, waarin geen ruimte is voor fysiek, seksueel of cybergeweld. De alliantie heeft onder andere een sociale norm campagne ontwikkeld.
  • Verder heb ik de alliantie ‘Verandering van binnenuit’ ondersteund. De afgelopen periode heeft de alliantie meer dan 700 bijeenkomsten georganiseerd, voor en door mensen uit vluchtelingen- en migrantengemeenschappen, gericht op het bevorderen van de veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBTI-personen binnen de eigen gemeenschap. Hierin spelen getrainde gespreksleiders uit de gemeenschappen zelf een belangrijke rol. Op basis van de bijeenkomsten is een handreiking ontwikkeld over wat werkt bij het bevorderen van zelfbeschikking.
  • Maar ook eigen initiatieven die ik ben gestart spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van gendergerelateerd geweld. Zie hiervoor ook veilige steden, over de veiligheid van vrouwen en meisjes in de publieke ruimte.
  • Ook heb ik uitvoering gegeven aan de motie Van den Hul over het verband tussen financiële afhankelijkheid en huiselijk geweld. Ik kan melden dat deel 1 van dit onderzoek door Atria afgerond. Deel 2, dat bestaat uit interviews met vrouwen die geweld hebben meegemaakt, wordt later dit jaar verwacht.
  • In 2019 heeft het GREVIO-comité een rapport met aanbevelingen over het Nederlandse beleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen uitgebracht. Een aantal aanbevelingen gaat over het verbeteren van aandacht voor gender in dit beleid. Om dit verder handen en voeten te geven heeft Regioplan op verzoek van de betrokken departementen advies uitgebracht, met daarin stappen die gezet kunnen worden om tegemoet te komen aan de aanbevelingen.
  • Om de strafrechtelijke aanpak van discriminatie van lhbti-personen te versterken heeft mijn collega van JenV samen met mij en de G4 het Actieplan Veiligheid LHBTI opgesteld. De maatregelen uit dit actieplan worden op dit moment uitgevoerd.

[5] Zie brief ‘Interdepartementale aanpak seksueel geweld’ welke zo spoedig mogelijk door Staatssecretaris Blokhuis aan de Kamer zal worden gezonden


Meer weten