Kwetsbare groepen

“LHBTI-personen voelen zich thuis in eigen (religieuze en culturele) kring.”

De kracht van de verschillende hier genoemde groepen en gemeenschappen is groot, maar zij hebben te maken met een opeenstapeling van kenmerken die hun positie kwetsbaar maakt. Het is vaak vooral het achterblijven van de sociale acceptatie bij anderen dat bij deze groepen impact heeft op het gevoel van eigenwaarde, kansen op werk en het gevoel van veiligheid. Afgelopen periode heb ik mij ervoor ingezet dat alle LHBTI-personen zich thuis voelen. Daarop zijn de volgende resultaten te melden:

Transgender personen

 • De staat heeft excuses en erkenning aangeboden aan de transgender en intersekse gemeenschap voor het leed dat betrokkenen als gevolg van de voorwaarden van de oude transgenderwet hebben ondervonden.[3] Voor de zomer 2021 zal de regeling voor onverplichte financiële tegemoetkoming worden gepubliceerd. Ook wordt met belangenorganisaties en betrokkenen verder vorm gegeven aan excuses en erkenning.
 • De aanscherping van de Algemene wet gelijke behandeling zorgt er voor dat de rechtspositie van transgender personen en intersekse personen nu ook expliciet verankerd is in de wet.
 • Het kabinet heeft een voorstel in voorbereiding dat ertoe strekt de procedure rondom het wijzigen van geslachtsregistratie te vereenvoudigen: onder andere de deskundigenverklaring komt te vervallen.
 • Ook is in opdracht van het kabinet onderzocht hoe het transitieverlof voor transgender personen gerealiseerd kan worden, omdat bestaande verlofregelingen onvoldoende handvaten bieden hiervoor.

Intersekse personen[4]

 • ZonMw heeft in opdracht van de minister van Medische Zorg & Sport een verkenning gedaan naar een kwaliteitsstandaard DSD/Intersekse om te komen tot een kwaliteitsstandaard voor de zorg aan personen met een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling.
 • Naar aanleiding van de motie Bergkamp/Van den Hul heeft het kabinet ZonMw verzocht onderzoek te faciliteren naar in welke mate (onnodige) medische ingrepen bij jonge intersekse kinderen plaatsvinden.

Bi+

 • Het kabinet ondersteunt Stichting Bi+ Nederland die zich inzet voor een bi-inclusievere samenleving. Dit heeft onder andere geresulteerd in een onderzoek naar ervaringen en problemen van bi+ personen en een kennissynthese over gevoelens en ervaringen van bi+ personen in Nederland.

Vanwege kleine aantallen blijft het moeilijk transgenders, intersekse en bi personen goed in beeld te krijgen bij onderzoek. Afgelopen kabinetsperiode is er ingezet om meer inzicht te krijgen op de situatie van deze groepen. De eerste inzichten hieruit zijn zorgelijk en laten zien dat er ook voor de komende periode nog uitdagingen liggen:

 • De situatie van transgenderpersonen blijft kwetsbaar. Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met uitsluiting, mishandeling en geweld. Ook is hun arbeidsmarktpositie gemiddeld slechter.
 • Uit het rapport nulmeting intersekse blijkt dat de zeer beperkte kennis in de maatschappij over het thema intersekse een belemmering vormt voor de sociale acceptatie van intersekse personen. Er zal in de toekomst dus meer ingezet moeten worden op bewustwording.
 • De problematiek van Bi+ personen is vaak onzichtbaar. Uit onderzoek blijkt echter bi+ personen kampen met een slechtere gezondheid, veiligheid en arbeidspositie dan heteroseksuele, lesbische en homoseksuele personen. Er is meer onderzoek nodig om zicht te krijgen op mogelijke oplossingsrichtingen voor deze problematiek.

Levensbeschouwelijke kringen

 • Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zichzelf te zijn. In levensbeschouwelijke kringen is dit niet altijd evident. Ik heb daarom de activiteiten van de christelijke alliantie LCC+ ondersteund.
 • Daarnaast heeft het kabinet een aantal Regenbooggemeente (Dordrecht en Zwolle) ondersteund bij een regionale aanpak om LHBTI in levensbeschouwelijke kringen bespreekbaar te maken.
 • Ook heeft het kabinet onderzoek laten uitvoeren naar de aard en omvang van homogenezingspraktijken in Nederland. Dit onderzoek wordt later dit jaar aan de Kamer gezonden.
 • Ondanks bovenstaande stappen om ter bevordering van LHBTI-acceptatie in levensbeschouwelijke kring, is het bespreekbaar maken van LHBTI in levensbeschouwelijke kring ook voor de komende jaren een aandachtspunt.

[3] De Transgenderwet stelde verschillende voorwaarden aan de wijziging van de geboorteakte. Het ging onder meer om de aanpassing van het lichaam aan het gewenste te registreren geslacht, voor zover dit uit medisch en psychologisch oogpunt mogelijk en verantwoord was. Daarnaast vereiste de wet een onomkeerbare sterilisatie.
[4] Personen met geslachtskenmerken die buiten de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen.

Meer weten