Moties en toezeggingen

MOTIES


Motie van de leden Van den Hul en Bergkamp over betrekken van de adviezen van Movisie bij het verbeterplan voor jeugdhulp en opvang van lhbti-jongeren.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om in dat verbeterplan in te gaan op de volgende adviezen van Movisie, waaronder: zorg voor voldoende veilige kleinschalige (crisis)opvangplekken voor lhbti-jongeren die ook toegankelijk zijn voor jongeren onder de 18 jaar, met een passend individueel begeleidingstraject; verbind binnen de Regenboogsteden deze thematiek aan het lokale Regenboogprogramma en stem deze af met uitvoeringsorganisaties; zorg voor bekendheid van de problematiek van dakloze lhbti-jongeren bij de relevante regionale hulpinstanties, bijvoorbeeld in de jeugdhulp en maatschappelijke opvang.

De verbinding met Regenboogsteden is gelegd. VWS werkt hierin samen met Movisie. In oktober 2020 heeft Movisie een webinar georganiseerd over dit thema. In februari/maart 2021 volgt een tweede webinar. Daarnaast is Movisie bezig met de ontwikkeling van een infographic voor gemeenten en instanties over dakloze LHBTI-jongeren. Daarnaast komt het thema terug in de gesprekken die Movisie met Regenboogsteden voert en in de werkateliers die door Movisie worden georganiseerd.


Motie van het lid Van den Hul c.s. over genderspecifiek onderzoek naar het verband tussen financiële afhankelijkheid, partnergeweld en eergerelateerd geweld.

De Tweede Kamer verzoekt de regering een genderspecifiek onderzoek te doen naar het verband tussen financiële afhankelijkheid, partnergeweld en eergerelateerd geweld, en hoe de positie van kwetsbare vrouwen en kinderen bij de aanpak van dergelijk geweld kan worden verbeterd.

Het eerste deel van het onderzoek is met deze brief meegestuurd naar uw Kamer. Het tweede deel van het onderzoek volgt later dit jaar.


Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Bergkamp over de effecten van de toepassing van algoritmen op emancipatie en gelijke behandeling.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de effecten op emancipatie en gelijke behandeling te betrekken in het bredere onderzoek naar toepassing van algoritmen door het Ministerie van BZK.

Samen met de BZK zal worden verkend of en hoe aansluiting gevonden kan worden bij het bredere onderzoek.


Motie Van den Hul/Diks over het inzichtelijk maken van de kabinetsbrede genderstrategie.

De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de aankomende tussenevaluatie van de Beijing-agenda inzichtelijk te maken wat de kabinetsbrede genderstrategie is om de verplichtingen die voortvloeien uit het Beijing Platform for Action daadwerkelijk te realiseren.

Middels de emancipatienota’s die aan de start van iedere kabinetsperiode naar de Tweede Kamer worden verstuurd worden de focusgebieden van het Kabinetsbeleid toegelicht. Hierin wordt rekening gehouden met de internationale verdragen en de commitments die Nederland is aangegaan. Dit vormt in principe het Kabinetsbrede genderstrategie. Tevens vormen de voortgangsrapportages een tussentijdse update richting de Kamer. Zo wordt de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de vorderingen binnen het emancipatiebeleid. Bij het opstellen van de komende emancipatienota zal rekening worden gehouden met de internationale verplichtingen inclusief de Beijing Platform for Action en de Sustainable Development Goals (SDG). Zo sluiten de gekozen emancipatie onderwerpen beter aan bij de internationale verplichtingen.


Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over maatregelen tegen scholen die geen aandacht besteden aan seksuele diversiteit.

De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat circa 15% van de scholen geen aandacht besteedt aan seksuele diversiteit) voor het eind van het jaar concrete maatregelen te treffen tegen scholen die zich hieraan onttrekken.

Het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat is een wettelijke opdracht. Scholen zijn wettelijk verplicht hun leerlingen te leren respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. De inspectie treedt op wanneer dit niet gebeurt.


Motie van het lid Van den Berge c.s. over sterkere ondersteuning van alleenstaande ouders.

De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met organisaties die sociale, psychologische en economische ondersteuning bieden aan eenoudergezinnen en met voorstellen te komen om deze ondersteuning aan alleenstaande ouders te versterken.

De ministers van SZW en OCW hebben een gesprek gehad met Single Super Mom en afgesproken om samen met gemeenten te verkennen hoe alleenstaande ouders het beste ondersteund kunnen worden. Dit wordt ook aan de orde gesteld tijdens het bestuursoverleg met de VNG op 10 februari 2021.


Motie van het lid Van den Berge c.s. over beschikbaar blijven van Nederlandse abortuszorg voor vrouwen uit het buitenland.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te borgen dat abortuszorg in Nederland beschikbaar blijft voor vrouwen uit het buitenland die in Nederland op een veilige manier de zwangerschap willen beëindigen.

Dit is staand beleid. De motie wordt uitgevoerd door huidige praktijk voort te zetten.


Motie van de leden El Yassini en Regterschot over een plan van aanpak voor een veilige opvanglocatie voor dakloze lhbti-jongeren.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om nog voor het kerstreces 2020 de uitwerking van de eerdere motie af te ronden en in samenwerking met Nederlandse gemeentes een plan van aanpak te maken zodat dak- en thuisloze lhbti-jongeren op een veilige opvanglocatie kunnen rekenen, zodat ze in ieder geval met de kerst niet buiten staan.

VWS is aan de slag gegaan met de uitkomsten van het onderzoek van Movisie dat zich richtte zich op behoeften van dak- en thuisloze jongeren met een LHBTI-achtergrond en professionals die deze jongeren begeleiden. In de Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn de acties nader toegelicht, waarmee invulling is gegeven aan de moties van de leden Regterschot/El Yassini, El Yassini/Regterschot en Van den Hul/Bergkamp die de regering oproepen tot een plan te komen voor de opvang van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren en daarin specifieke elementen mee te nemen. Zo komt uit het onderzoek naar voren dat LHBTI-jongeren behoefte hebben aan meer privacy en veiligheid in de opvang. Dit is mogelijk door in de opvang gebruik te maken van 1- en 2-persoonskamers. Dit is onderdeel van het programma Een (t)huis, een toekomst.


Motie van het lid Sjoerdsma over het zo snel mogelijk uitvoeren van het regenboogstembusakkoord.

De Tweede Kamer verzoekt de regering alle elementen uit het regenboogstembusakkoord zo snel als mogelijk uit te voeren.

Zie de actuele stand van zaken bij de uitvoering van het regenboogstembusakkoord.


Motie van het lid Van den Hul over een verlofregeling voor slachtoffers van geweld achter de voordeur.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de sociaaleconomische Raad te vragen de mogelijkheden te verkennen van een verlofregeling voor slachtoffers van geweld achter de voordeur van maximaal tien dagen.

De mogelijkheden voor een adviesaanvraag worden momenteel verkend. Zodra hier meer over bekend is zullen we uw Kamer hierover informeren.


Motie van de leden El Yassini en Jasper van Dijk over de Nederlandse inzet om de lhbti-strategie van de Europese Commissie te ondersteunen.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om kort na de publicatie van de EU-lhbti-strategie de Kamer te informeren welke concrete stappen zij gaan zetten, op basis van de lhbti-strategie, om de inspanningen van de Europese Commissie te ondersteunen om een einde te maken aan discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen binnen de Europese Unie.

De brief van minister Blok is 18 december 2020 naar de beide Kamers gestuurd. Daarin verwelkomt het Kabinet de LGBTIQ-strategie van de commissie. Het kabinet blijft ernaar streven dat alle mensen zich veilig voelen en de ruimte krijgen om te zijn wie ze willen zijn.
Samen met gelijkgestemde Europese lidstaten wordt er (financiële) steun geboden aan Europese LHBTI netwerkorganisaties. Mede op verzoek van het kabinet ondersteunen nu ook andere overheden in Europa de Europese LHBTI netwerkorganisaties.
Nederland ondersteunt onder andere de activiteiten van ILGA-Europe, IGLYO-Europe en Transgender Europe. Het door de Nederlandse overheid opgerichte Europese LHBTI Focal Points Netwerk is op initiatief van dit kabinet en met steun van gelijkgezinde lidstaten per 2020 ingebed bij de SOGI-Unit van de Raad van Europa. Verder bevordert Nederland gelijke rechten van LHBTI personen wereldwijd via het Nederlands mensenrechtenbeleid. Tevens beraadt het kabinet zich op aanvullende maatregelen.


Motie van het lid Bergkamp c.s. over de belemmeringen van transgenderpersonen op de arbeidsmarkt.

De Tweede Kamer verzoekt de regering de belemmeringen voor transgenderpersonen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, te kijken in hoeverre er een knelpunt is met bestaande verlofregelingen en mogelijkheden te onderzoeken om de arbeidsmarktpositie van deze groep te verbeteren.

Naar de arbeidsmarktpositie van transgenderpersonen is een onderzoek gestart. De resultaten van dit onderzoek zijn met deze brief meegestuurd.


Motie van de leden Bergkamp en Van den Hul over onderzoek naar niet medisch noodzakelijke ingrepen bij jonge intersekse kinderen.

De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken in welke mate niet medisch noodzakelijke ingrepen plaatsvinden bij jonge intersekse kinderen en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling in 2020 te informeren.

ZonMW is momenteel bezig om op basis van de onderzoeksopzet onafhankelijk onderzoek uit te zetten. De uitkomsten worden dit najaar verwacht en met de Kamer gedeeld.


Amendement Bergkamp over oormerken extra bedrag Regenboogsteden voor veiligheid LHBTI.

Met dit amendement wordt geregeld dat binnen artikel 25, Emancipatie, voor het jaar 2021 een bedrag van € 100 (x € 1.000) geoormerkt wordt ter bevordering van de veiligheid van LHBTI personen in Nederland. De dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen bij subsidies en opdrachten in artikel 25.

In overleg met gemeenten en Movisie wordt bezien hoe uitvoering gegeven wordt aan de doelstelling van dit amendement.


TOEZEGGINGEN


Prevalentie onderzoek naar intersekse kinderen

Naar aanleiding van de motie Bergkamp/Van den Hul heeft het kabinet ZonMw verzocht onderzoek te faciliteren naar in welke mate (onnodige) medische ingrepen bij jonge intersekse kinderen plaatsvinden. Het Kabinet heeft toegezegd het prevalentie onderzoek van ZonMw naar intersekse kinderen in de tweede helft van 2021 naar de Tweede kamer te sturen.


AI en gender

In het voorjaar van 2021 ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van het verkennende onderzoek van WOMEN Inc. naar de kansen en risico’s van het gebruik van algoritmen voor de gelijke behandeling van vrouwen op de arbeidsmarkt. Tijdens het wetgevingsoverleg van 2 november 2020 heb ik toegezegd uit te zoeken of we resultaten uit dit onderzoek mee kunnen nemen in het onderzoek dat de staatssecretaris van BZK uitvoert naar Artificial Intelligence.

Over de mogelijkheden hiertoe ben ik in overleg met het ministerie van BZK.


Conversietherapie

Tijdens het wetgevingsoverleg emancipatie van 2 november 2020 heb ik toegezegd de kabinetsreactie op (het tweede deel van) het onderzoek inzake homo-conversietherapie naar de Tweede Kamer te sturen. De kabinetsreactie en (het tweede deel van) het onderzoek zal in het eerste kwartaal van 2021 door de minister van VWS naar de Tweede Kamer worden gezonden.


Diversiteit in de top van de (semi)publieke sector

Tijdens het wetgevingsoverleg emancipatie van 2 november 2020 heb ik toegezegd de voorstellen met maatregelen voor meer genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector in het voorjaar van 2021 naar uw Kamer te sturen. Het advies van de Adviesgroep-Vinkenburg is op 11 januari 2021 naar uw Kamer gestuurd. De inhoudelijke reactie op het advies ligt bij een volgend kabinet.

Meer weten